نویسنده = محمد شیرانی
بررسی رقم سیاه جرم در منطقة ده تهران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 121-143

محمد شیرانی؛ علی مسعود کیانی