نویسنده = محمد رسول آهنگران
بررسی حدود غیرموضوعه(ماده 220 قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 225-253

محمد رسول آهنگران؛ مهرداد سعیدی؛ رضا اورسجی