شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
مهر 1395، صفحه 135-317
بهار و تابستان
فروردین 1395، صفحه 1-164

 

پژوهشگران محترم؛

خواهشمند است تا اطلاع ثانوی از ارسال مقاله به این مجله خودداری نمائید.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 135-317 (پاییز و زمستان) 

آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

صفحه 277-298

حسن بادینی؛ احد شاهدی دامنجانی؛ حسن علی پور