شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-317
بهار و تابستان
بهار و تابستان 1395، صفحه 1-164

 

پژوهشگران محترم؛

خواهشمند است تا اطلاع ثانوی از ارسال مقاله به این مجله خودداری نمائید.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-317 (پاییز و زمستان) 

5. بزه‌دیده و عوام‌گراشدن سیاست کیفری

صفحه 255-275

مهدی شیداییان؛ جواد رحبی سلمان


6. آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

صفحه 277-298

حسن بادینی؛ احد شاهدی دامنجانی؛ حسن علی پور