شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان

پژوهشگران محترم؛

خواهشمند است از ارسال مقاله به این مجله خودداری نمائید. مجله فاقد اعتبار است

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 135-317 (پاییز و زمستان) 

آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

صفحه 277-298

حسن بادینی؛ احد شاهدی دامنجانی؛ حسن علی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پردیس فارابی دانشگاه تهران

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی