اهداف و چشم انداز

چشم انداز مجله حقوق جزا و سیاست جنایی فراهم نمودن مبانی نظری حقوق جزا و تدوین و طراحی سیاست جنایی و ارائه راهبردهای عملی در جهت ارتقاء حقوق کیفری و سیاست جنایی به منظور کاهش آمار بزهکاری و ارتقاء امنیت اجتماعی است.

مجله با رویکرد حقوق کیفری و سیاست جنایی سعی دارد مقالاتی که در راستای بهبود راهکارهای کیفری یا ارائه راهبردهای پیشگیرانه اعم از کیفری و غیر کیفری تدوین شده را توسعه دهد.

قلمرو موضوعی مجله:

سیاست جنایی تقنینی- قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران

سیاست جنایی افتراقی در مقابله جرایم مختلف

سایست جنایی مشارکتی (مشارکت مردم در سیاست جنایی)

سیاست جنایی در مقابله با انوع مجرمان

سیاست کیفری ایران در حوزه های ماهوی و شکلی

چاش های قانونگذاری کیفری در ایران

راهبردهای غیر کیفری مقابله با جرم در سیاست جنایی اسلام و ایران