حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق) (JCLP) - اهداف و چشم انداز