اعضای هیات تحریریه

دبیر اجرایی

علی احمد روشنائی

کارشناس ارشد مدیریت کارشناس امور پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
02536166244

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین آقابابائی

فقه و حقوق جزا دانشیار دانشگاه گیلان

aghababaeiguilan.ac.ir

دکتر محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebilisbu.ac.ir

دکتر احمد حاجی ده‌آبادی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

hajidehabadiut.ac.ir

دکتر محمدابراهیم شمس ناتری

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

www.me-shams.ir
eshamsut.ac.ir

دکتر حسین غلامی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

gholami1970yahoo.com

دکتر سید ابراهیم قدسی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه مازندران

ghodsiumz.ac.ir

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه مازندران

kalantarnit.ac.ir

دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

moazenzadeganatu.ac.ir

دکتر سید محمود میرخلیلی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

mirkhaliliut.ac.ir

دکتر علی ‌حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

a_najafisbu.ac.ir