نویسنده = غلامرضا عابدینی
بررسی محتویات پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 97-119

غلامرضا عابدینی؛ سیدمحمدتقی علوی