بررسی محتویات پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم‌شناسی دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی ارس، ایران

2 استاد گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

 در بحث شخصیت متهم، هر متهم شخصیت ویژه‌ای دارد و لازمة شناسایی آن، تشکیل پروندة شخصیتی برای او است. پروندة شخصیتی حاوی اطلاعات روانی، تربیتی و موارد مهمی از جمله جنسیت، حسن سابقه، وضع جسمانی، شرایط اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان، و اظهارات متخصصان علوم پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری و پژوهش­های اجتماعی، به‌ویژه متخصصان جرم‌شناسی دربارة متهم است. مقالة پیش رو، تلاشی برای پردازش پروندة شخصیتی اطفال و نوجوانان و راه‌کارهای حقوقی پیش‌بینی‌شده در مواجهه با آن در حقوق ایران است که به نظر می‌رسد،با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته در حقوق کیفری ایران، به‌ویژه در برخی مواد قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری 1378، آیین‌نامة اجرایی سازمان زندان‌ها و نیز قانون آیین دادرسی کیفری 1392به‌صراحت به لزوم تشکیل پروندة شخصیتی دربارة اطفال و نوجوانان اشاره کرده‌اند، و بررسی‌های میدانی انجام‌گرفته از پرونده‌های موجود حاکی از تشکیل‌نشدن پروندة شخصیتی در مراحل دادرسی و کامل‌نبودن آن در کانون اصلاح و تربیت زندان است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعات میدانی، اسنادی و تحلیل محتوا است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Content of Children and Teenagers' Personality Document at Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Abedini 1
  • Monammad Taghi Alavi 2
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Internalional Aras Campus, Iran
2 Professor of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

 In relation to personality accused, each accused person has special personality and the necessity to identify this personality is to form personality document for each accused person. Personality case contains civility, psychic information and other important cases including nature, clean record, bad record, physical state, family and social condition of children and teenagers and also statements of medical science specialists, psychologists, social workers, social research and specially criminality specialist about accused person. The present study tries to process and investigate children and teenagers' personality document and legal solutions predicted against it at Iranian law. It seems, by considering investigation that was done at Iranian penal law especially at some cases of Islamic penal law, penal procedure code 1378, cases of executive principle of prison organization and also penal procedure code 1392 refers clearly to forming personality identification document about children and teenagers. Field study of cases indicates lack of forming personality document at legal procedure phase and also non-completeness of this case at civility and regeneration institute. Research methodology of this paper is based on field, documentary study and content analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and teenagers
  • Iranian Law
  • Personality document
  • Recompatibility
  • Supply actions
 
آشوری، محمد (1392). جایگاه پروندة شخصیت در فرایند پیشگیری از پایدارشدن بزهکاری جوانان. فصل‌نامة حقوق دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دوره43 ،شماره 1.
2- -------- (1379). آیین دادرسی کیفری. جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
3- ابراهیمی، ابراهیم (1390). موانع تشکیل پروندة شخصیت در نظام کیفری ایران. فصل‌نامة مطالعات پیشگیری از جرم، دورة ششم، شمارة 18، صفحات 205-188.
4- ابهری،علی (1340). تشکیل پرونده‌های شخصیتی. مجلة کانون وکلا، شماره 76.
5-جعفری لنگرودی،محمدجعفر (1380). ترمینولوژی حقوق. چاپ یازدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
6- خالقیان، جواد (1384). قوانین کیفری. چاپ اول، تهران: نشرجهاد.
7- دهخدا، علی‌اکبر (1365). لغت‌نامه. جلد سی، تهران: نشر مؤسسة لغت‌نامه دهخدا.
8- سیستم مدیریت پروندة قضایی CMS تشکیلات قضایی تبریز، 1394.
9- شالچی، بهزاد (1380). بهداشت روانی. روزنامة اطلاعات، چهارشنبه 17 بهمن.
10- شامبیاتی، هوشنگ (1387)، بزهکاری اطفال و نوجوانان. چاپ هشتم، تهران: انتشارات ژوبین.
11- صفار، محمد جواد،(1373) شخصیت حقوقی،چاپ اول، تهران، نشر دانا.
12-طریقتی، شکراله (1345). مقدمه‌ای بر روان­شناسی و روان‌پزشکی کیفری. تهران: انتشارات دهخدا
13- کی‌نیا، مهدی (1384). روان‌شناسی جنایی. جلد اول، چاپ پنجم، تهران: انتشارات رشد.
14- ---------(1357). مبانی جرم‌شناسی. تهران،: انتشارات دانشگاه تهران.
15- فرج‌الهی، رضا (1389). جرم‌شناسی و مسئولیت کیفری. چاپ اول، تهران، نشر میزان.
16-فرم‌های شمارة 1 الی 6 مربوط به کانون اصلاح و تربیت زندان تبریز (1394).
17- گنجی، حمزه (1386). روان‌شناسی عمومی. چاپ چهل و دوم، تهران: انتشارات ساوالان.
18- نجفی توانا، علی (1384). جرم‌شناسی. چاپ سوم، تهران: انتشارات آموزش و سنجش.
19- محمدیان، سارا و محمدرضاپور، بابک (1392). لزوم تشکیل پروندة شخصیت در فرایند دادرسی کیفری ایران. مجلة علمی پزشکی قانونی، دورة 19، شماره‌های 2 و 3، صفحات 329-340.
20- معاونت آموزش قوة قضاییه (1388). مجموعه قوانین و مقررات راجع به اطفال و نوجوانان. چاپ اول، قم: نشر قضا.
21-معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1393). قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. چاپ دوم.
22- معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1392). قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ اول.
23- معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1392). قوانین و مقررات زندان‌ها. چاپ اول.
24- یوسفی مراغه‎ای، مهدی و عزیزی، امیر (1393). قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی.
25- مهران، ناصر (بی‌تا). تقریرات درسی حقوق جزای عمومی. دورة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، بی‌جا.
26- محسنی، مرتضی (1382). دورة حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری). چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
27- مظلومیان، علی (1352). داوری دربارة بزهکار بدون شناخت او بی‌عدالتی است، گشودن پرونده شخصیت برای بزهکار ضروری است. مجله کانون وکلا،شماره 126.