نویسنده = زهرا میرزایی
حمایت کیفری از حق‌های اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-24

سید احمد حبیب نژاد؛ محمد رجبی؛ زهرا میرزایی