کلیدواژه‌ها = سیاست کیفری عوام‌گرا
بزه‌دیده و عوام‌گراشدن سیاست کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 255-275

مهدی شیداییان؛ جواد رحبی سلمان