چالش‌های عاطفی خانواده و تأثیر آن بر بزهکاری کودکان (مطالعه میدانی کودکان حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه کاشان، ایران

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

روابط خانوادگی، عامل تعیین‌کنندة مهمی برای انتخاب شیوة رفتار نوجوانان در طول زندگی آنان است. پژوهش حاضر با توجه به وضعیت خاص و حساس کودکان، تأثیر فرهنگ درونی‌شدة آنان بر رفتارهایشان در سنین بزرگسالی و اینکه موفقیت در ازبین‌بردن یا کاستن میزان یک مشکل وابسته به شناخت عوامل تأثیرگذار و موجد آن مشکل است، و با درنظرگرفتن موقعیت خاص استان کرمان به لحاظ قرارگرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر، برای اولین‌بار در کانون اصلاح و تربیت استان یادشده انجام گرفته است. بنابراین، پس از تبیین مفاهیم، مطالعة میدانی 56 مددجوی پسر کانون یادشده و با مصاحبة حضوری عمیق با همة کودکان حاضر در کانون، اطلاعات و داده‌های اولیه استخراج شد، و پس از ورود داده‌ها به نرم‌افزار SPSS، نتایجی به این شرح به‌دست آمد: 1. به‌جز سه نفر از کودکان یادشده، بقیه به شکل‌‎های مختلف شاهد اختلاف‌ها و درگیری والدین با یکدیگر بوده‌اند؛ 2. به‌جز 27 نفر از کودکان (حدود 48 درصد)، بقیه بیان کرده‌اند والدینشان در حد مطلوب، به وضعیت عاطفی و روانی آنان توجه نمی‌کردند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Emotional Challenges of Family on Children’s Delinquency (Field Study of Children in the Correction and Rehabilitation Center of Kerman Province)

نویسندگان [English]

  • HOSSEIN PORMAHYABADI 1
  • SEYED SIYAMAK ZANDE RAZAVI 2
1 Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Literature and Humanities, Kashan University, Iran
2 Assistant Professor, ShahidBahonar University of Kerman, Department of Social Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Family relationship is a determinant role in shaping behavior of the youth in their life path. the present study according to the children particular and sensitive situation, the impact their internalized culture on their behavior as adults and the point that the success in the eliminate or reduce of Amount of a problem associated with knowledge of its causing reasons, In view of the special position of Kerman province in terms of exposure in a drug transit route has been for the first time in Kerman correction center, Therefore, after explaining the concepts, thefield study56 boy clients at the center Using a depth interviews With all the children in the center, Primary data collected And then transfer it to the SPSS software the following results were obtained: 1. Except for tree individuals of the children the rest of various forms witness have been disputes and conflicts between parents.2. Except for twenty seventh individuals of the children (about forty eighth percent) other states have that the parents as well as their emotional and mental status did not matter

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • delinquency
  • Emotional problems
  • Juvenile institution
آبروشن، هوشنگ (1384). کودک‌آزاری و راه‌های مقابله با آن. تهران، آریان.
احمدی، حبیب (1388)، جامعه‌شناسی انحرافات، تهران، سمت.
ارسطا، محمد جواد ( 1381 )،بازنگری سن بلوغ و آثار فقهی قبل از بلوغ، مجله طلوع، شماره 3.
4- اعزازی، شهلا ( 1376 )، جامعه شناسی خانواده با تأکید بر نقش و ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان
5- ایروانیان، امیر؛مهدی سید زاده ثانی ؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛بهروز جوانمردو محسن ماجلو ( 1389 )،کودک آزاری از علت شناسی تا پاسخ دهی، تهران، خرسندی.
6- پورمحی آبادی، حسین ( 1389 )، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری کودکان ( مطالعة موردی کودکان حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان )،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، پردیس قم دانشگاه تهران.
7- پینه رو، پائولو سرجیو ( 1387 )، گزارش جهانی در مورد خشونت علیه کودکان، ترجمه دفتر یونیسف در ایران، تهران،یونیسف.
8- جرج، ولد؛ توماس برنالد و جفری اسپینس ( 1387 )، جرم شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، تهران، سمت.
9- خزائلی پارسا،فاطمه ( 1388 )، آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد در مهدهای کودک ( طرح پژوهشی )، مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
10- دانش، تاج زمان( 1385 )، طفل بزهکار کیست- روش اصلاح و تربیت او چیست، تهران، کیهان.
11-ساندرا، والک لیت ( 1386 )، شناخت جرم شناسی، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، تهران، میزان.
12- سیگل، لاری ( 1385 )، جرم شناسی، ترجمه یاشار سیف الهی، تهران، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
13- شا مبیاتی، هوشنگ( 1385 )، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، مجدوژوبین.
14- صدیق سروستانی، رحمت الله ( 1387 )، آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات اجتماعی )، تهران، سمت.
15- محسنی، منوچهر ( 1386 )، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران، طهوری.
16- مرعشی شوشتری، سید محمدحسین ( 1376)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، جلد اول، تهران، میزان.
17- معظمی، شهلا ( 1389 )،بزهکاری کودکان و نوجوانان، تهران، دادگستر.
18- معظمی، شهلا و محمودمهدوی (1388، بهار و تابستان )، اختلال در کارکرد رشدی خانواده و بزهکاری اطفال و نوجوانان، تحقیقات زنان، 3 ( 1 ).
19- معظمی، شهلا و زینب نجیب اصفهانی ( 1391، بهار )،تأثیر خشونت‌های خانوادگی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان، مطالعات پیشگیری از جرم، 7 ( 22 ).
20- مهاجرین، رضا ( 1387 )، تأثیر حاشیه نشینی بر میزان بزهکاری در کلان شهرها، تهران، جنگل.
21- مهدوی، محمود ( 1388 )، اطفال و نوجوانان در معرض خطر، پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
22- نجفی توانا، علی ( 1382 )، نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان از دیدگاه جرم‌شناسی مقررات داخلی و اسناد بین المللی، تهران، راه تربیت.
23- وایت، راب و فیونا هینز ( 1386 )، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
24- ونیفری، توماس ال ( 1388 )، نظریه‌های جرم شناسی، ترجمه سید رضا افتخاری، تهران، مرندیز.
25- همتی، رضا ( 1383)،عوامل مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان، رفاه اجتماعی، 3 ( 19 ).
 
26- Naomi, e. ,sevin, Goldstein, oluselyiolubadewo, richrd, e. , redding, and fsances, j. , lexcen. ( 2005 ). Mental health disorders ( the neglected risk faros in juvenile delinquency). Edicted by kirk heillum, Naomi, e. ,sevingoldestein and Richard, e. , redding . oxford university.
-reckless, walter. ( 1973 ). The crime problem. New york: Appleton.27
28- sather land, edvin , h. , and Donald, r. , cressy .( 1966 ). Principles of criminology. Philadelphia: Lippincott.
29- siegel, g. larry, Brandon, c. welsh, joseph senna. ( 2003 ). Juvenile delinquency and edition , thomswadsworth.