دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-164 (بهار و تابستان) 
3. مبانی و معیارهای اسلامی طبقه‌بندی جرائم

صفحه 51-74

محمد علی حاجی ده آبادی؛ سید هاشم آل طه


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-317 بهار و تابستان 1395، صفحه 1-164