تأثیر رابطة مرتکب و بزه دیده بر گذشت و سازش در پرونده های ضرب و جرح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

نوع رابطه و پیوند عرفی میان مرتکب و بزه­دیده می­تواند بر اقدامات و تصمیم‌های کنش­گران در فرایند کیفری تأثیرگذار باشد که «نظریة ساختار اجتماعی پروندة قضایی» آن را به‌طور علمی بیان کرده است. پژوهش حاضر پیرو این نظریه و تحقیقات سابق، تأثیر رابطة اصحاب دعوا را بر گذشت و سازش در جرائم ضرب و جرح بررسی کرده است. روش تحقیق حاضر ترکیبی از روش کمی و کیفی است که شامل روش‌های پیمایشی، با ابزار پرسشنامه، و روش کیفی، شامل روش تحلیل محتوا است. در بخش کیفی ابزارهای جمع­آوری اطلاعات، مصاحبه­های عمیق و مطالعة اسناد (پرونده‌های قضایی) بوده است که 80 پروندة ضرب و جرح مربوط به سال­های 85 تا 92 شهر شیراز مطالعه شد و با نه نفر از وکلا و قضات مصاحبه شد. مطابق با یافته­های تحقیق، رابطة بزهکار و بزه­دیده بر گذشت و سازش در مراحل ابتدایی فرایند کیفری بی­تأثیر بوده است، اما در نهایت، در برخی روابط نزدیک­تر، تا آخرین مراحل فرایند گذشت یا سازش ایجاد می­شود. به‌طور کلی تأثیر رابطة طرفین بر گذشت و سازش در مسائل مختلفی ریشه دارد که گاهی منطبق با نظریه­های بیان‌شده و گاهی نیز خاص جامعة ایران است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Victim-offender Relationship on Forgiveness and Conciliation in Battery and Assault

نویسندگان [English]

  • Mohammad Farajiha 1
  • Mahbobeh Amini 2
1 Associated Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Tarbiat Modaress University, Tehran, Iran
2 PhD in Criminal Law and Criminology Farabi Campus, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The type of relationship between the offender and victim influences the different, measures and decisions made during the process. “The social structure of Case (lawsuit) theory” presented it scientifically. The present study, following this theory as well as research conducted on this field, has studied the effect of the Relational distance on forgiveness and compromise in the crimes of assault and battery. Accordingly, 80 cases were studied and 9 experts in this field were interviewed. The data of the research were collected and analyzed by the quantitative methods such as designing questionnaires and qualitative methods such as document analysis (judicial cases) and deep interviews.
The findings of the research indicated that relationship between litigants, contrary to the research hypothesis, is ineffective on forgiveness and compromise in early steps of criminal handling but, in latest steps of process, some of the intimates achieving forgiveness and reconciliation in these cases.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assault
  • Battery
  • Compromise
  • Forgiveness
  • Relationship
نوربر، رولان (1383). تاریخ حقوق کیفری بینالنهرین. ترجمة علی حسین نجفی ابرندآبادی و حسین بادامچی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1386-1387). بزه­دیده­شناسی علت‌شناختی. دورة کارشناسی، نیم­سال دوم، در دسترس در WWW. Law test.com.
1        Black, D. (1970). Production of crime rates. American SociologicalReview, 35,
2        Black, D. (1976, 2010). The Behavior of law. Oxford: Oxford University Press.
3        ----------------- (1989). Sociological Justice, New York: Oxford University Press.
4        Dawson, M. (2005-2006). Intimacy and violence: Exploring the role of victim- Defendant relationship in criminal law. Criminal Law & Criminology, 1417-1436
5        Dugan, L. & Apel, R. (2005). The differential risk of relation by relational distance: a more general model of violent victimization.Criminology, 43(3), 697–730.
6        Gottfredson, M.R. & Gottfredson, Don M. (1988), Decision making in Criminal Justice: Toward the rational exercise of discretion. Law, Society, and Policy, 3, 714-726.
7        Hessick, C.B. (2007-2008). Violence Between lovers, strangers, and friends. Wash. U. L. Rev, N 85
8        Miethe, T.D. & Kriss, A.D. (1999). Exploring the Social Context of Instrumental and Expressive Homicides: An Application of Qualitative Comparative Analysis. Journal of Quantitative Criminology, N,15
9        Waegel, W.B. (1981). Case reutilization in investigative police work. Social Problems Review, 28263-75.