بررسی رقم سیاه جرم در منطقة ده تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌‌ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهر کرد، ایران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی علل به‌وجودآورندة آمار سیاه جنایی، حاصل پژوهش پیمایشی محدود با به‌کارگیری ابزار پرسشنامة محقق‌ساخته است که میان 309 نفر از شهروندان 18 تا 50 سال منطقة ده شهر تهران، که یا خود مستقیم بزه‌دیده بودند یا بستگان درجة یک آن‌ها مورد بزه واقع شده بودند و مصاحبه‌شوندگان، شرح ماوقع را از زبان آنان شنیده یا در طول فرایند دادرسی، همراه ایشان بوده‌اند، انجام گرفت.  نتایج تحقیق حاضر نشان داد، نسبت به سال 1374، رشدی 25 درصدی در شیوع بزه‌دیدگی اتفاق افتاده است و 58/65 درصد بزه‌دیدگان، هیچگاه قربانی‌شدن خویش را به مراجع مسئول گزارش نکرده‌اند. این امر نشان‌دهندة رشد 200 درصدی در مقایسه با سال 1374 است. سرقت، با بیش از 30 درصد فراوانی، شایع‌ترین جرمی است که جامعة آماری با آن مواجه بودند، و توهین در معابر و کلاهبرداری، در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. همچنین، مهم‌ترین دلایل گزارش‌نکردن جرائم توسط بزه‌دیدگان به مراجع قضایی و انتظامی، بی‌اعتمادی به این مراجع، آگاهی از فرایند طولانی دادرسی و حفظ آبرو و شخصیت قربانیان بیان است. 7/65 درصد کسانی که جرائم قبلی را به اطلاع پلیس و مراجع قضایی رسانده‌اند، معتقدند اگر از ابتدا از این فرایند طولانی و طاقت‌فرسا اطلاع داشتند، اصلاً شکایت خود را مطرح نمی‌کردند. بیش از 90 درصد قربانیان، معتقد بودند پلیس نمی‌خواهد با جرائم مقابله کند و کمتر از 10 درصد نیز به ناتوانی پلیس در مقابله با جرائم معتقد بودند. ترسناک‌ترین جرمی که افراد از آن هراس داشتند، جرم جنسی با 17/41 درصد فراوانی و آدم‌­ربایی با 23/28 درصد فراوانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Black Crime Statistics in the Region 10 of Tehran

نویسندگان [English]

 • mohammad shirani 1
 • Ali Masoud Kiani 2
1 M. A in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Azad University of Shahrekord, Department of Criminal Law and Criminology, Shahrekord , Iran
چکیده [English]

Present Research Shows compared to the year 1995 growth 25 percent prevalence of in victims happened and 65. 58 percent victims, never sacrifice to authorities responsible hadn’t reported. This shows growth two hundred percent in comparison with the year 1995. Theft, with more than thirty percent abundance is the most common crime that society had been encountered with that statistic and an insult in the streets and swindle in the levels are next
Also most important reasons for lack of crimes according to crime by eyes to the judicial authorities and police to distrust the authorities, consciousness of a long process judicial trial and eyebrows and character as victims of 65. 7 percent, those who previous crimes to police and judicial authorities have Believe that if the first in the process is a long and laborious acquaintance were complaint did not set forth
More than ninety percent of victims believe that the police, does not want to meet with crimes and less than ten percent also believes that the lack of ability to meet police crimes

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hidden victimization
 • Black Statistics criminal
 • Not to report the crime
 • آرام، احمد (1390). ارزیابی نظام آمار جنایی پلیسی و قضایی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مشهد.
 • آملی لاریجانی، صادق (1391). چکیدة مجموعة مقالات اولین همایش ملی آمار جنایی. تهران: انتشارات قوة قضاییه.
 • انوری، حسن (1386). فرهنگ بزرگ‌سخن. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سخن.
 • بتولی، حسن (1391). چکیدة مجموعة مقالات اولین همایش ملی آمار جنایی. تهران: انتشارات قوة قضاییه.
 • پارسیان، احمد (1387). مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی. اصفهان: نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • جباری نوقابی، مهدی (1389). تحلیل آماری. کتاب الکترونیکی، تهران: شرکت آمارپردازان.
 • ذوالقدر، محمدباقر(1391). چکیدة مجموعة مقالات اولین همایش ملی آمار جنایی. تهران: انتشارات قوة قضاییه.
 • رایجیان اصلی، مهرداد (1389). بزه‌دیده‌شناسی حمایتی. چاپ دوم، تهران: انتشارات دادگستر.
 • ذوالقدر، محمدباقر (1391) رهیافت‌های نوین پیشگیری از جرم. جلد اول، تهران: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوة قضاییه با همکاری نشر مجد.
 • جوان‌جعفری، عبدالرضا و سیدزاده ثانی، مهدی (1391). رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم. تهران: نشر میزان.
 • ژرار، ژینا فیلیزولا (1392). بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی. ترجمة روح‌الله کرد علیوند و احمد محمدی، چاپ دوم، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 • وایت، راب و فیونا هینز (1389). جرم و جرم‌شناسی. ترجمة علی سلیمی، قم: چاپ زیتون.
 • سوتیل، کیت و دیگران(1388) شناخت جرم شناسی، مترجم میرروح الله صدیق، تهران، نشر دادگستر
 • شهریاری، حمید (1391). چکیدة مجموعة مقالات اولین همایش ملی آمار جنایی. تهران: انتشارات قوة قضاییه.
 • کی‌نیا، مهدی (1386). مبانی جرم‌شناسی. جلد دوم، چاپ دهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوة قضاییه (1391). راهنمای کارگاه علمی-کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی. تهران: نشر میزان.
 • دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا (1388). چکیدة سخنرانی‌های نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم. چاپ اول، تهران: چاپخانة معاونت آموزش ناجا.
 • نجفی ابرندآبادی، علی‌‎حسین (1388). تقریرات درس جرم‌شناسی دورة کارشناسی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی. تدوین محمدکاظم تقریر، نیم‌سال دوم سال تحصیلی 83 – 82.
 • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1391). مختصر جرم‌شناسی. تدوین مجتبی جعفری،
 • ولد، جرج و دیگران(1390) جرم‌شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، تهران، سمت، چاپ اول
 • اردبیلی، محمدعلی (1368). آمار جنایی. فصل‌نامة حق، دفتر هشتم، صفحات 176-158.
 • اردبیلی، محمدعلی (1383). گزارش کارگاه تخصصی آمار جنایی و پیشگیری از وقوع جرم (سخنرانی). شورای عالی توسعة قضایی
 • آتش‌زر، محمد (1393. جایگاه آمار جنایی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم. مجلة کاوش‌های کیفری، شماره 3 ص 14
 • اجلالی، پرویز (1383). نگاهی به آمار جرائم در ایران. نشریة انجمن جامعه‌شناسی ایران، شمارة 314، صفحات 45-18.
 • السی، ساناز و حسن‌پور، معصومه (1385). بزه‌دیده‌شناسی و پیشگیری از بزه‌دیدگی. ماهنامة فرهنگی حقوقی و اجتماعی دادرس، شمارة 56، خردادماه و تیرماه 1385، صفحات 38-25.
 • رایجیان اصلی، مهرداد (1379). سه گفتار تطبیقی در بزه‌دیده‌شناسی: داخلی، منطقه‌ای و بین‌‌­المللی. مجلة حقوق دادگستری، ص46تا61
 • ذوالقدر، محمدباقر؛ جلالی فراهانی، امیرحسین(1392) از آمار جنایی تا اطلس جنایی. مجلة آموزشی داخلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوة قضاییه، سال سوم. ص38
 • فرجیها، محمد (1383). پیشگیری از جرم در حقوق کیفری ایران. (میزگرد اساتید حقوق)
 • فرجیها، محمد و همت‌پور، بهاره (1392). تحلیل نحوة بازنمایی بزه‌دیدگی زنان در روزنامه‌ها. مجلة جهانی رسانه 1392، شماره ص 1 تا 20
 • فرجیها، محمد (1385). بازتاب رسانه‌ای جرم. مجلة رفاه اجتماعی، شمارة 22
 • فرجیها، محمد و مقدسی، محمدباقر (1390). رویکرد عوام‌گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعة تطبیقی). مجلة پژوهش‌های حقوق تطبیقی، سال پانزدهم، شماره 2
 • کوردنر، گری (1392). افزایش ترس از جرم و استراتژی‌هایی برای پلیس. ترجمة احسان شکیب‌­نژاد، مجلة الکترونیکی انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 7
 • نیکوکار، حمید (1391). بررسی رابطة میان ترس از جرم و گرایش به سزاگرایی در میان دانشجویان. چاپ‌شده در کتاب رهیافت‌های نوین پیشگیری از جرم، جلد سوم، تهران: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوة قضاییه با همکاری نشر مجد.
 • نیازپور، امیرحسن (1386)، نقش آمار جنایی در پیشگیری از جرم، با همکاری مرکز مطالعات توسعه قضایی

ویلیامز، کاترین (1389).  تأملی بر بزه‌دیدگی و انواع آن. ترجمة علی صفاری، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 38، صفحات 302-259