نقد سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزاو جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

چکیده

جرم کلاهبرداری اینترنتی جزء جرائم نوین است و این مسئله سبب شده است کشورها در قانون‌گذاری و در پیشگیری از این جرم و مقابله با آن، با مشکلات فراوانی روبه‌رو شوند. منشأ این مشکلات در ماهیت متفاوت جرم کلاهبرداری اینترنتی نسبت به کلاهبرداری سنتی است، مباحثی مانند تفاوت در محیط ارتکاب این جرائم و همچنین، تفاوت وسایل ارتکاب جرم، سبب شده است نیاز به قانونی مجزا برای مبارزه با جرم کلاهبرداری اینترنتی بیش‌ازپیش احساس شود که این مسئله با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای تقریباً برطرف شده است. همچنین، در بحث پیشگیری نیز روش‌هایی نیاز است تا بتوان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
جنبة فراملی‌بودن این جرم سبب می‌شود برای مقابلة بهتر با آن، کشورها همکاری خود را در این زمینه بیشتر کنند. در ایران این همکاری‌ها می‌تواند به‌کارگیری الگوی قانونی و برنامه‌های پیشگیرانۀ دیگر کشورها باشد تا از این طریق، جنبه‌های مثبت این مباحث را وارد سیاست جنایی کشور شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Iran's Criminal Policy about Internet Fraud

نویسندگان [English]

  • jalal ansari 1
  • Alireza Milani 2
1 Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Literature and Humanities, Saveh Islamic azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, College of Law, Department of Law, Islamshahr Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

Internet fraud is a new crime, and this is what has caused of a lot of problem for countries about the field of legislation and prevention and how to deal with this crime. The origin of the problem is in the different nature between the internet fraud than the traditional ftaud, such issues like differences in the crime’s place and differences in the crime’s tools of these crimes, cause need for a separate law to combat online fraud, that this problem almost solved with computer crime law’s approval .Also, in prevention, we need different approaches to deal with this crime.
Transnational aspect of this crime, cause, the Countries have more cooperation for better deal with this crime, this cooperation can using, other countries legal model and prevention programs and with this way, we can put the positive aspects of these topics into the criminal policy of our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • Internet Fraud
  • Penal Measures
  • Prevention Program
بـاصری، علی‌اکبر (1387)، سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان (در حقوق داخلی و اسناد بین‌‌­المللی)، تـهران: خـرسندی.
بای، حسینعلی، پورقهرمانی، بابک (1388). بررسی فقهی حقوقی جرائم رایانه‌ای. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
جـمشیدی، علیرضا (1390). سیاست جنایی‌ مشارکتی. تهران: میزان.
رشادتی، جعفر (1387). پیشگیری از جرم در قرآن کریم. تهران: دفتر‌ تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
زیبر، اولریش (1390). جرائم رایانه‌ای. ترجمة محمدعلی نـوری، رضا نخجوانی، مصطفی بختیاروند و احمد رحیمی مقدم، تهران: انتشارات گنج‌ دانـش.‌
سالاری شهر بابکی، میرزا مهدی (1393). کلاهبرداری و ارکان متشکلة آن. تهران: میزان.
 کاظمیان، لیلا (1388). مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری ازجرم؛ پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی با تأکید بر نقش پلیس. جلد اول، تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا.
گسن، ریموند (1388). جرم‌شناسی کاربردی. ترجمة مهدی کی‌نیا،تهران: انتشارات مجد.
گسن، موریس (1394). اصول جرم‌شناسی. ترجمة میرروح‌اللّه صدیق، تهران: انتشارات دادگستر.
لازرژ، کریستین (1390). درآمدی بـر سـیاست‌ جنایی‌‌. ترجمة علی‌حسین نـجفی ابـرندآبادی، تهران: میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1383). پیشگیری عادلانه از جرم در علوم جنایی. مجموعه مقالات در تجلیل از استاد آشوری، تهران: انتشارات سمت.
اکبری، عباسعلی (1390). کلاهبرداری رایانه‌ای جلوه‌ای نوین و متمایز از بزهکاری سنتی. مجموعه مقالات همایش منطقه‌‌ای چالش‌های جرائم رایانه‌ای در عصر امروز (صفحات 14-1)، مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.
خرم‌آبادی، عبدالصمد (1386). کلاهبرداری رایانه‌ای از دیدگاه بین‌المللی و وضعیت ایران. فصل‌نامة حقوق مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 73، شمارة2، صفحات 112-83.
خسروشاهى، قدرت‌االله، نمامیان، پیمان و شکربیگى، علیرضا (1390). پیشگیری از جرم در پرتو آموزه‌­های دینی. نشریة مهندسی فرهنگی، سال 6، شماره‌های 57 و 58، صفحات 23-8.
دزیانی، محمدحسن (1385). مقدمه‌ای بر سیاست جنایی ایران در باب جرائم سایبری. قضاوت، شمارة 38 (خردادماه و تیرماه)، صفحات 48-42.
صبوری‌پور، مهدی (1388). رویکرد تطبیقی به پیشگیری از جرم (گزارش مرحلة سوم طرح تحقیقاتی تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین). کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، صفحات 120-1.
صفاری، علی (1381). انتقادات وارده به پیشگیری از جرم. مجلة تحقیقات حقوقی، شماره‌های 35 و 36، صفحات 234-193.
کپوزی، دیوید و آرگراس، داگلاس (1386).رهیافت‌هایی به پیشگیری. فصل‌نامة مطالعات پیشگیری از جرم، سال 2، شمارة 5، صفحات 213-191.
گلدوزیان، ایرج (1391). کلاهبرداری رایانه‌ای. مجلة الکترونیکی حقوقی مجد، صفحات 11-1.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1381). تقریرات درس جرم‌شناسی. دورة کارشناسی ارشد مجتمع آموزشی عالی قم، گردآورنده مهدی سیدزاده.
نجفی ابرند آبادی، علی‌حسین (1382). تقریرات درس جرم‌شناسی. دورة کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. گردآورنده رضا فانی.
خرم‌آبادی، عبدالصمد (1384) جرائم فناوری و اطلاعات. رسالة دکتری، رشتة حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه تهران.
 
Gercke, M. (2012). Understanding cybercrime:Phenomena,
challenges and legal response. Geneva: ITU.
Kirwan, G. & Power, A. (2013). Cybercrime: The psychology of online offenders. Massachusetts: Cambridge University.
Schjolberg, S. & Ghernaouti-Helie, S. (2011). A global treaty on cybersecurity and cybercrime. Stålfjæra: Aitoslo.
Brenner, W.S. (2010). Cybercrime criminal threats from cyberspace. Santa Barbara: Praeger.
Chung, Y.C. (2010). The computer fraud and abuse act. Harvard Journal of Law And Technology, 24(1), 222- 256.
Junger, M. (2011). Cyber crime science. Journal of Twente University, (19), 1-55.
Kleve, P.dem.r ,Richard - van noorwijk, kees (2011(, The Definition Of Cyber Crime , computer law & security review journal , 27(2), 162 – 167.
Kerr, S.O. (2010). Vagueness challenges to the computer fraud and abuse act. Journal of Minnesota Law Review, 94 (5), 1561-1587.