گونه‌شناسی بزه شروع به جرم (از منظر چیستی گام‌های مادی آن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

بزه شروع به جرم در دو حالت بزه اصلی و در حکم آن، قابل کیفر است که در حالت نخست بزه شروع به جرم در سه حالت شروع به اجرایی‌کردن بزه، شروع به عملیات اجرایی بزه و مستتربودن شروع به اجرایی‌کردن یا شروع به اجرایی‌کردن بزه و شروع به عملیات اجرایی بزه نمود می‌یابد و شرط دیگر، وجود مانع خارج از اراده است که با قید معلق‌ماندن قصد، شروع به جرم جلوه‌گر می‌شود. در حالت دوم، رفتاری در حکم شروع به جرم دانسته شده است که علاوه بر شروع به اجرایی‌کردن بزه و اتمام مسیر اجرایی، فقط در حالت ناکافی‌بودن وسیله به‌دلیل بی‌دقتی مرتکب در حکم شروع به جرم است که باید از دو حالت دیگر یعنی عدم توانایی ماهیت وسیله که عمل را مباح جلوه می‌دهد و ناکافی و کم‌تأثیری وسیله که شروع به عملیات اجرایی جرم و در نتیجه شروع به جرم واقعی را نمود می‌دهد، تمییز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

recognition species attempt offence from aspect of circumstance the steps of that act

نویسندگان [English]

  • Abbas Zeraat 1
  • Alireza Rahmaninaimabadi 2
1 phd and faculty member university of kashan
2 phd student of criminal law and criminology university of kashan
چکیده [English]

attempt victims in two main criminal offense and its sentence , it is punishment that in first case attempt victims in three states began to implement a crime , start to crime operations and being hidden start implementing or start to implement crime and start crime operations appear and other conditions , is the existence of obstacle out of the will that with by indicating levitating of intention , attempt will appear. The second mode of behavior is known as the sentence of crime start that in addition to start to implementation of the crime and completion of the execution path only in mode of inadequacy of the means because of carelessness of committed is in the sentence crime starting that should be the other two conditions that’s mean inability of nature device that shows action permissible And inadequate and low-effect of means that start to executive operations of crime and as a result show real attempt, be specified.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Start to do executive
  • Start to acts of executive offence
  • Purpose be abeyance
  • Insufficiently of fitment
 
- اردبیلی، محمدعلی (1393)، حقوق جزای عمومی. جلد اول، چاپ سی و نهم، تهران: انتشارات میزان.
-‌ استفانی، گاستون، بلوک، برنار و لواسور، ژرژ (1377). حقوق جزای عمومی. ترجمة حسن دادبان، جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
- آقایی‌نیا، حسین (1392). حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه اشخاص (جنایات). چاپ دهم، تهران: نشر میزان.
- پوربافرانی، حسن (1388). حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمانی).‌ چاپ اول،‌ تهران: انتشارات جنگل (جاودانه).
- پوربافرانی، حسن (1390). جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل(جاودانه).
- رهدارپور، حامد و چنگایی، فرشاد (1390). بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و محال در لایحة مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون‌گذاری. پژوهش‌نامة حقوقی، شمارة 2، صفحات 74-59.
- سعید، کامل(2002). شرح قانون العقوبات. عمان: دارالثقافه للنشر و التوضیع .
- صانعی، پرویز (1382). حقوق جزای عمومی. چاپ اول،‌ تهران: انتشارات طرح نو.
- عالی‌پور، حسن (1390). حقوق کیفری فناوری اطلاعات. چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
- عالی‌پور، حسن (1389). جرائم ضدامنیت ملی. چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
- علی‌آبادی، عبدالحسین (1373).، حقوق جنایی. جلد اول، چاپ سوم، تهران: نشر بینا.
- عیادالحلبی، محمدعلی سالم (1997). شرح قانون العقوبات (القسم العام). عمان: مکتب دارالثقافه للنشر والتوضیع.
- فتحی، محمدجواد، رهدارپور، حامد و چنگایی، فرشاد (1391). ارائة معیار تشخیص جرائم ناتمام. مجلة حقوقی دادگستری، سال 4، شمارة 77، صفحات 33-9.
- فرهودی‌نیا، حسن (1381). جرائم ناتمام (بررسی تطبیقی). چاپ اول، تهران: انتشارات فروزش.
- فلچر،‌جورج(1389)، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمة سید مهدی سیدزاده ثانی،‌ چاپ دوم، مشهد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- کلارکسون، کریستوفر(1390)، تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، ترجمة حسین میرمحمد صادقی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
- لوترمی، لورانس و کلب، پاتریک (1387)، بایسته‌های حقوق کیفری عمومی فرانسه. ترجمة محمود روح‌الامینی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
- محسنی، مرتضی (1375). دورة حقوق جزای عمومی. جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
- مصدق، محمد (1393). شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی. چاپ ششم، تهران: انتشارات جنگل.
- میرمحمدصادقی، حسین (1392). حقوق جزای اختصاصی1 جرائم علیه اشخاص. چاپ دوازدهم، تهران: نشر میزان.
- میرمحمدصادقی، حسین (1393). حقوق جزای اختصاصی 2 جرائم علیه اموال و مالکیت. چاپ سی و نهم، تهران: نشر میزان.
- نقدی‌نژاد، مجتبی (1390). شروع به جرم در حقوق کیفری (مطالعة تطبیقی ایران و انگلستان). چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
- Abbot, E. (1913). Justice, and the modern law. Boston: Houghton Mifflin company.
- Childs, P. (2005). Nutcases criminal law. 4th edition, London: published sweet & Maxwell.
- Elliott, C. & Quinn, F. (2008). Criminal law. 7th edition, Harlow: Pearson Longman.
- Heaton, R. (2006). Criminal law. 2th edition, New York: Oxford University Press.
- Jefferson, M. (2007). Criminal law. 8th, Harlow: Pearson Longman.
- Wilson, W. (2008). Criminal law doctrine and theory. Third edition, Harlow: Pearson Longman.