دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 135-317 (پاییز و زمستان) 
آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

صفحه 277-298

حسن بادینی؛ احد شاهدی دامنجانی؛ حسن علی پور


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان