دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-317 (پاییز و زمستان) 
5. بزه‌دیده و عوام‌گراشدن سیاست کیفری

صفحه 255-275

مهدی شیداییان؛ جواد رحبی سلمان


6. آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

صفحه 277-298

حسن بادینی؛ احد شاهدی دامنجانی؛ حسن علی پور


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-317 بهار و تابستان 1395، صفحه 1-164