بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

                                       
بسیاری از متون بنیان‌گذار اندیشة سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی­اند. زبان حقوق یکی از مهم‌ترین ابزارها و بستر بحث دربارة اندیشة سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمة این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد، آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می­توان به ترجمة این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمة این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمة فارسی لویاتان را بررسی خواهیم کرد تا دقت برگردان فارسی آن را ارزیابی کنیم.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the Persian translation of the Leviathan from the Criminal Law concepts point of view

نویسنده [English]

  • Seyed Naser Soltani
Assistant Professor, department of private Law,Farabi Campus, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Legal expressions and concepts are abundant in many of fundamental texts of the modern political thought. The language of law has been one of the main means within which discussion about political thought has taken place. Therefore when these texts are translated or transmitted into other languages, the meaning and the content of the legal expressions and concepts in terms of their scope and connotations should be considered. Only in this situation one can rely on these translations and they deserve to be cited. So the revision and reconsideration of these texts from the legal concepts point of view might be very useful and necessary. In this paper for demonstrating my argument I focusing on the legal expressions and concepts of the Persian translation of the Leviathan and their precision and accuracy will be evaluated.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • sin
  • Arbitrary Punishment
  • Excuses
1)       هابز، توماس (1389). لویاتان. ویرایش و مقدمه از سی. بی. مکفرسون. ترجمة حسین بشیریه، چاپ ششم، تهران: نی.
2)       جعفری لنگرودی، (1372)، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ ششم.
3)       تاک، ریچارد (1387). هابز. ترجمة حسین بشیریه، چاپ دوم، تهران: طرح نو.
4)      سلطانی، سید ناصر (1391). مفهوم برابری در مقابل قانون در متمم قانون اساسی مشروطیت. مجلة مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. دورة 4، شمارة 2 (پائیز و زمستان).
5)      سلطانی، سید ناصر (1394). نقدی بر ترجمة فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوقی. فصلنامة تحقیقات حقوقی، شمارة 70، صفحات 245-223.
6)       قمی، علی بن محمد (سال). جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین الائمة الحجاز و العراق، در: المعجم الفقهی.
7)       علامه حلی ()، قواعد الاحکام، ج 3، در: المعجم الفقهی.
8)       شهید ثانی، (1410). شرح لمعه. جلد نهم، قم: انتشارات داوری، در: المعجم الفقهی.
9)       محقق کرکی، جامع المقاصد، ج1، در: المعجم الفقهی.
10)    اصفهانی، محمدحسین (1419). حاشیة کتاب المکاسب. جلد سوم، تحقیق الشیخ عباس محمدآل سباع، المطبعة علمیه.
11)   Hobbes, T. (1999). Léviathan ou Matière, forme et puissance de l'état chrétien et civil, trad. Fr. F. Tricaud, Paris : Dalloz.
12)   Hobbes, T. (2000). Léviathan ou Matière, forme et puissance de l'état chrétien et civil, trad., introd., notes et notices par Gérard Mairet, Paris : Gallimard.
13)   Hobbes, T. (1985). Leviathan. Editor/introduction - C. B. MacPherson, Penguin Classics, Paperback.