تعداد مقالات: 16
1. حمایت کیفری از حق‌های اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-24

سید احمد حبیب نژاد؛ محمد رجبی؛ زهرا میرزایی


2. گونه‌شناسی بزه شروع به جرم (از منظر چیستی گام‌های مادی آن)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-184

عباس زراعت؛ علیرضا رحمانی نعیم آبادی


4. بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-205

سید ناصر سلطانی


5. مبانی و معیارهای اسلامی طبقه‌بندی جرائم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-74

محمد علی حاجی ده آبادی؛ سید هاشم آل طه


6. سبک‌های تربیتی و پیشگیری از جرم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 207-224

عادل ساریخانی


7. تأثیر رابطة مرتکب و بزه دیده بر گذشت و سازش در پرونده های ضرب و جرح

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-96

محمد فرجیها؛ محبوبه امینی


8. بررسی حدود غیرموضوعه(ماده 220 قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 225-253

محمد رسول آهنگران؛ مهرداد سعیدی؛ رضا اورسجی


9. بررسی محتویات پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-119

غلامرضا عابدینی؛ سیدمحمدتقی علوی


10. بزه‌دیده و عوام‌گراشدن سیاست کیفری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 255-275

مهدی شیداییان؛ جواد رحبی سلمان


11. بررسی رقم سیاه جرم در منطقة ده تهران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 121-143

محمد شیرانی؛ علی مسعود کیانی


12. آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 277-298

حسن بادینی؛ احد شاهدی دامنجانی؛ حسن علی پور


13. نقد سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری اینترنتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 145-164

جلال انصاری؛ علیرضا میلانی


14. بررسی رکن روانیِ قتل عمدیِ ناشی از بی‌پروایی آگاهانه در قانون مجازات اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 299-317

جلال الدین قیاسی؛ محمد داوری


15. چکیده انگلیسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-7


16. چکیده های انگلیسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-7